قوانین و ضوابط

1- پس از 72 ساعت از شروع تاریخ قرارداد آموزشی، شهریه دانشجو به عنوان انصراف از دوره به ایشان باز برگردانده نمیشود.

2- برای افرادی که شرایط حضور در کلاس ها را ندارند، کلاس ها به صورت آنلاین تشکیل می شود.

3- برای عقد قرارداد آموزشی، دانشجو موظف به حضور در شعبه مرکزی میباشد.

4- برای ضمانت شغلی در خارج از ایران، شرایط خروج از کشور به عهده دانشجو میباشد.

5- دوره هایی که شامل پرواز با شبیه ساز می باشند، درصورت ثبت حادثه در شبیه ساز تمامی مسئولیت به عهده دانشجو می باشد و در این صورت ایشان از دوره اخراج شده و شهریه به ایشان بازپس نمیگردد.